Spolupráce a jiné projekty

2003–2009 / European-art.net

Databáze evropského umění byla spuštěna v lednu 2003.
Realizátoři projektu: Claudia Joles (Kunst-bulletin), Lioba Reddeker a Mechtild Widrich (Basis Wien)

webové stránky European-art.net

webové stránky European-art.net

Projekt databáze umění byl založen k propojení a vyzdvižení široké umělecké produkce v Evropě. European-art.net poskytuje informace o umělcích, jejich aktivitách, výstavách v muzeích nebo galeriích, často doplněné o fotodokumentaci a umělecké texty. Projekt databáze umění vznikl na základě spolupráce mezi centrem Basis Wien – Umění, informace a Archiv ve Vídni a uměleckým časopisem Kunst-Bulletin z Curychu v rámci mezinárodního projektu VEKTOR řešeným v letech 2000-2003, který byl podpořen grantem Evropské unie (Culture 2000).

European-art net propojuje různé digitální databáze uměleckých institucí a archivů, které obsahují materiály o současném výtvarném umění. Díky jedinému vyhledávacímu nástroji je možné spojit různorodé informační zdroje do jediného odkazu. European-art net není jen jednoduchým link-listem, ale technicky pokrokovým vyhledávacím nástrojem vyzdvihujícím charakteristické výsledky jednotlivých databází evropského umění, a to jak elektronicky přístupných na internetu, tak i těch, které nejsou dosud vystaveny v prostředí www

V roce 2002 byl ve VVP AVU založen nový archiv současného umění po roce 1989, který obsahuje podrobná portfolia vybraných umělců mladé generace s texty, fotodokumentací a videoarchivem. Součástí archivu je budování internetové databáze současných českých umělců – i-datum, která bude v roce 2005 vystavena na internetu VVP AVU. Tato internetová výběrová databáze byla během roku 2005 zapojena do projektu European-art net a rozšířila tak jeho databázi současného evropského umění o české umělce.

2003–2005 / GRAVITY

Gravitace-Beztíže. Umění-Náboženství-Věda
Projekt Evropské unie v rámci programu Culture 2000

Termín realizace: 1. 4. 2002 – 31. 3. 2005, (www.gravitation.at )
Vedoucí projektu:
Kukturzentrum bei den Minoreiten, Graz

Spoluorganizátoři:
Art&Tek Institut für bildende Kunst und Kulturwissenschaft, Linz (AT)
Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarného umění – VVP AVU, Praha (CZ)
Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie der Universität Münster (DE)
Moderna Galerija, Ljublana (SI)
Museum Ludwig, Budapest (HU)

Přidružení partneři:
Kulturwissenschaftliches Institut der Berliner Humboldt Universität, Berlin (DE)
Springerin. Hefte für Gegenwartskunst / Papers for Contemporary Art, Wien (AT)

Mezioborový projekt „Gravitace-Beztíže. Umění-Náboženství-Věda“ zahrnuje spolupráci šesti badatelských institucí z Východní a Západní Evropy zaměřených na studium teorie a dějin umění, příbuzných humanitních disciplín a teologii. Je spojen společným tématickým problémem „gravitace / beztíže“ a jeho reflexí v jednotlivých kulturních oblastech. Cílem projektu je především upozornit veřejnost na tento fenomén a poukázat na jeho tematizování jak v oblasti soudobého umění, vědy a teologie, tak v historii.

http://www.gravitation.at

Přínosem mezinárodního projektu „Gravitace-Beztíže. Umění, Náboženství, Věda“ je interdisciplinární a nadnárodní diskusní forum, na kterém budou nově otevřeny a zhodnoceny současné možnosti vytýčeného ikonografického tématu v uvedených oblastech.

Konkrétními výstupy tříletého projektu jsou realizace mezinárodních výstav, veřejná sympozia doprovázená publikacemi, instalování internetových stránek s možností diskusního fora mezi jednotlivými partnery projektu, kde budou také zveřejňovány dílčí výsledky výzkumu jednotlivých institucí. Vydání CD-Romu plánované v závěrečné fázi projektu pak přinese komplexní zhodnocení výzkumné práce.

Kromě hlavních organizátorů jsou k projektu přizváni ještě další partneři – Kulturwissenschaftliches Institut der Berliner Humboldt Universität, Berlin (DE) a časopis Springerin. Hefte für Gegenwartskunst / Papers for Contemporary Art, Wien (AT).

VVP AVU se účastní vlastním specifickým projektem, který transformuje obecné zadání do konkrétní polohy. Gravitace jako fyzikální jev i jako přenesený atribut zemské či tělesné tíhy působí v polaritním napětí s fenoménem beztíže. Oba tyto fenomény se odrážejí v lidské zkušenosti odnepaměti. V posledních staletích a zejména ve 20. století byly podstatně přeformulovány v souvislosti s vědeckým poznáním a rozvojem technologií. VVP AVU se rozhodlo zapojit do projektu významného českého umělce Karla Malicha, který ve své tvorbě pracuje s transpozicí psycho-fyzických zážitků do konceptuálně de-materializované polohy uměleckého díla. Gravity/Weightlessness. Karel Malich (Gravitace/Beztíže. Karel Malich) je specifický projekt, který zařazuje umělcovo dílo do širších souvislostí a zároveň přispívá k jeho dalšímu kritickému zhodnocení a interpretaci.
Hlavní výstupy VVP AVU v rámci projektu:

Karel Malich, Dráty / Wires
2005 / Kompletní soupis drátěných objektů Karla Malicha.

Turbulence. Karel Malich – Federico Díaz / E-Area / – Zbyněk Baladrán
2005 / Výstava pořádaná VVP AVU v Museu Kampa – konírna, 15.11.2005 – 1.1.2006

2002–2003/ EAST ART MAP. A (Re)construction of the History of Contemporary Art in Eastern Europe

Projekt realizovaný skupinou IRWIN a NEW MOMENT, Slovinsko.
Česká část spolupráce Jiří Ševčík a VVP AVU.

Spolupracovali:
Inke Arns, Vladimír Beskid, Iara Bubnova, Calin Dan, Ekaterina Degot, Branko Dimitrijević, Marina Gržinić, Sirje Helme, Marina Koldobskaya, Suzana Milevska, Viktor Misiano, Edi Muka, Anna Peraica, Piotr Piotrowski, Branka Stipančić, János Sugár, Jiří a Jana Ševčíkovi spolu s VVP AVU, Miško Šuvaković, Igor Zabel, Nermina Zildžo.

Webové stránky projektu

Webové stránky projektu

EAST ART MAP (EAM) je jedním z prvních projektů komplexního zmapování uměleckého dění v prostoru Východní Evropy z vlastní perspektivy a jeho porovnání se Západem. Autoři vytvořili jednotícího základní schéma, ve kterém vedle sebe fungují různé umělecké individuality, vyjmuté ze svých specifických národních rámců a zařazené do společného kontextu (East Art). Mapa umění na Východě, s naznačenými liniemi možných vztahů, si neklade za cíl být jedinou, ultimativní a neměnnou pravdou. Naopak chce vyvolat polemické odezvy a platformu pro další diskuse.

Podobné snahy kategorizovat umění jsou v současnosti považovány za neadekvátní. Přesto je zajímavým paradoxem, že takové schéma, objevené již v době klasicismu, stále zůstává jedním z možných klíčů k orientaci na poli umění.

K realizaci projektu EAST ART MAP bylo přizváno dvacet uměleckých kritiků, kurátorů i umělců z jednotlivých zemí, jejichž úkolem bylo sestavit seznam deseti nejdůležitějších uměleckých projektů, které byly realizovány během posledních padesáti let v zemích Východní Evropy.

EAM je rozdělena do 27 sekcí – klíčem jsou časová období (nejstarší jsou 20. léta – 1964) – a některé ze sekcí ještě na dvě části (a, b). Umělecké dílo / projekt / dobový kulturní fenomén je vždy prezentován fotografií a krátkým textem. Vzniká tak mozaika možných vztahů jdoucích napříč nesourodým kulturním i geografickým celkem, který ovšem v jisté historické epoše spojoval podobný osud.

Autoři projektu záměrně pracují s paradoxem. Málokdo v post-komunistických zemích (zejména ve střední Evropě či Pobaltí) by se s hrdostí přihlásil k příslušnosti k „Východu“. Přesto a zejména optikou „Západu“ vystupuje post-komunistický svět jako vlastní kulturní identita. V každé z jednotlivých zemí se realizoval podobný zápas o nezávislost kultury na ideologických strukturách a objevovaly se snahy o paralelní řešení stejných problémů jako na Západě. EAM jako (re)konstrukce historie současného umění ve Východní Evropě je generalizací, ale rozhodně spíše odvážnou a progresivní než zjednodušující.

Autorem EAM je skupina IRWIN a sdružení New Moment ze Slovinska. V příštím roce bude vydán i CD-Rom EAM. Pro situaci českého umění od druhé světové války až do současnosti byly jako klíčové momenty vybrány Janou a Jiřím Ševčíkovými: Ladislav Žák a jeho pozdně avantgardní koncept nové architektury, Egon Bondy (Román 2000), Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Milan Knížák, Ivan M. Jirous (Zpráva o třetím českém hudebním obrození), Jiří David, Jiří Kovanda a skupina Pode Bal.

2000–2003 / VEKTOR – European Contemporary Art Archives

Projekt Evropské unie v rámci programu Culture 2000
Výzkumná platforma pro vytvoření mezinárodně platné standardizace archivních databází z různě strukturovaných institucí pro současné výtvarné umění.

Termín realizace: 1. 4. 2000 – 31. 3. 2003, (www.vektor.at)
Vedoucí projektu: Basis Wien (AT)

Na počátku roku 2001 se VVP AVU stalo přidruženým partnerem mezinárodního výzkumného projektu podporovaného Evropskou unií – Vektor / Database Construction and Contemporary Art. Na projektu, který byl zahájen v roce 2000, spolupracovala řada významných institucí a archivů současného výtvarného umění. Hlavním organizátorem byl archiv pro současné umění Basis Wien a jeho partnery: Documenta Archive, Kassel (D); John Hansard Gallery, University of Southampton (GB); Museion – Museum for Modern Art, Bolzano (I); Archives de la Critique d´Art, Rennes (F); Zentralarchiv des internationalen Kunsthandels, Bonn / Cologne (D). Přidružení partneři ze střední a východní Evropy: VVP AVU, Praha (CZ); Contemporary Art Center, Skopje (MK); Institute for Modern Art, Nürnberg (D); Kunst-Bulletin / Schweizerisher Kunstverein / Swiss Art Association, Zürich (CH); Ludwig Museum, Budapest (H); Moderna Galerija, Ljubljana (SL); Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz (A); Generali Foundation, Wien (A).

Webové stránky projektu

Webové stránky projektu

Cílem projektu byla digitalizace a vzájemné propojení archivů z různě strukturovaných institucí. Hlavním úkolem bylo nalezení mezinárodně platné standardizace archivních databází, aby byla on-line zpřístupněna všechna dosud nedostupná data. Na projektu spolupracoval AIT (Applied Information Technology Research Corporation, Graz), který vytvořil výzkumnou aplikaci databázového systému v prostředí www.

V průběhu řešení projektu bylo realizováno několik mezinárodních setkání: v Southamptonu, Bolzanu, Vídni a Norimberku.

Hlavním výstupem po skončení projektu bylo vydání publikace Gegenwart dokumentieren / Archiving The Present, basis wien, Vídeň 2006.

Gegenwart dokumentieren / Archiving The Present

Publikace Gegenwart dokumentieren / Archiving The Present, basis wien, Vídeň 2006

Gegenwart dokumentieren. Handbuch zur Erschließung von moderner und zeitgenössischer Kunst in Archiven und Datenbanken / Archiving The Present. Manual on Cataloguing Modern and Contemporary Art in Archives and Databases, ed. Lioba Reddeker, basis wien, Wien 2006.
Autoři textů: J. Cooke, E. Dartiguenave, R. Gschwind, P. Haber, A. Harding, G. Herzog, R. Leeman, P. Nosbers, J.M. Poinsot, L. Reddeker, M. Widrich, G. Zillner a další.
Text německy a anglicky, 320 stran, ISBN 3-9500831-3-8.

Obálka publikace

Obálka publikace

Dokumentační centrum rakouského současného umění s archivem a rozsáhlou on-line databází basis wien, Kunst, Information, Archiv vydalo na konci roku 2006 publikaci Gegenwart dokumentieren / Archiving The Present, ed. Lioba Reddeker, basis wien, Wien 2006. Kniha vychází z projektu VEKTOR – European Contemporary Art Archives, podpořeného v rámci programů EU Culture 2000 v letech 2000-2003.

Jedná se o německo-anglickou příručku především pro archivy současného umění a instituce uměleckého provozu, které s ní mohou srovnávat obsahovou strukturu svých archivačních systémů a elektronických databází. Tento manuál představuje teoretický a zároveň praktický úvod do současné vědecké diskuse o standardech archivace, jejího právního a technologického zázemí. Důležitou součást tvoří účelný přehled mezinárodních uměleckých archivů a databází, s těžištěm věnovaným institucím střední a východní Evropy. Autorem textu o archivech současného umění v České republice je VVP AVU.

Další novinky

VVP AVU 2014