O Sešitu

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Původní autorské články nabídnuté redakci k publikování procházejí od roku 2009 řádným recenzním řízením. Je každoročně podporován grantem MK ČR.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je od 3. 6. 2015 zařazen v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

ISSN: 1802-8918
MK ČR E 17945

Redakční rada:

Claire Bishop
The Graduate Center, The City University of New York

Claudia Jolles
Kunst-bulletin, Zürich

Milena Bartlová
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Daniel Grúň
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

Hubert Guzik
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Edith Jeřábková
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Václav Magid
Akademie výtvarných umění v Praze, FaVU VUT v Brně

Mária Orišková
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

Tomáš Pospěch
Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě

Tomáš Pospiszyl
Katedra teorie a dějin umění AVU v Praze a CAS FAMU v Praze

Jakub Stejskal
Katedra estetiky, FF UK v Praze

Jiří Ševčík
Praha

Jan Zálešák
Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně

 

 

Vedoucí redaktorka:
Anežka Bartlová

Redaktor:
Martin Škabraha

Redakce:
Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová – VVP AVU, Praha

Asistentka redakce:
Eva Ellingerová

Kontakt redakce:
sesit.redakce@gmail.com

Další novinky

VVP AVU 2014