O Sešitu

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (dále jen Sešit) je odborné recenzované periodikum vydávané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU, které se zaměřuje na reflexi nedávného a současného vizuálního umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. V roce 2023 byl zařazen do mezinárodní databáze Scopus.

Cílem Sešitu je podněcovat a rozvíjet domácí reflexi umění stejně jako přispívat k aktuální odborné rozpravě na mezinárodní úrovni. Jádrem této snahy je vydávání odborných studií z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí, klíčová témata však sledujeme i formou esejů, rozhovorů a knižních recenzí. V prvních ročnících přinášel Sešit řadu překladů důležitých cizojazyčných textů, jejichž znalost v české debatě absentovala. Dnes vychází v Sešitu i původní anglicky psané studie a zároveň vybíráme z každého čísla ty nejpodnětnější české nebo slovenské texty, jejichž anglické překlady pak publikujeme ve veřejně přístupné on-line verzi na našem webu.

Sešit z principu není metodologicky vymezen, je místem setkávání nejrůznějších přístupů k současné vizuální kultuře a galerijnímu umění. Rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi nedávného a současného vizuálního umění. Původní autorské studie, nabídnuté redakci k publikování, procházejí řádným recenzním řízením (double-blind peer-review) a pečlivou editací, při níž je kladen důraz na myšlenkovou zřetelnost, logickou soudržnost argumentace a náležitou práci se zdroji a poznámkovým aparátem.

V roce 2019 jsme vydali anglické překlady nejzajímavější textů z prvních deseti ročníků Sešitu s názvem The Sešit Reader. The First Ten Years of Notebook for Art, Theory and Related Zones 2007–2017. Všechny publikované texty jsou dostupné i online.

Zásadním krokem pro zpřístupnění obsahu časopisu mezinárodnímu publiku je – vedle původních anglicky psaných textů – překládání dvou nejzajímavějších českých nebo slovenských textů z každého čísla Sešitu a následné zveřejňování těchto překladů na webu, a to počínaje vydáním 29/2020.

 

Call for papers pro netematické číslo roku 2024

 

Publikované překlady:

Milena Bartlová – Marxistické dějiny umění: direktivní model, nebo radikální inspirace? (Sešit 29/2020)

Marianna Placáková – Socialistický akt. Marxismus a teorie fotografie šedesátých let (Sešit 29/2020)

Vojtěch Märc – Města na kraji nemocnic: Geopatogenní zóny jako architektonický a urbanistický fenomén (Sešit 30/2021)

Jozef Kovalčik – Kde kolidujú súčasné akadémie a umelecká prax? (Sešit 30/2021)

Karolina Jirkalová – Sídliště a sny o bydlení. Studie života sídlišť zpracovaná týmem Jiřího Musila ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, 1976–1980 (Sešit 31/2021)

Eva Novotná – Sociologické výzkumy první poloviny šedesátých let a První celostátní diskuse o bydlení (Sešit 31/2021)

 

Přehled vydaných tematických čísel:

31/2021 – Architektura a hlas lidu – hostující editor Hubert Guzik

29/2020 – Reflexe marxistických přístupů k (dějinám) umění – hostující editorka Milena Bartlová

26/2019 – Historie výstav –editorka Pavlína Morganová

25/2018 – Historie výstav – editorka Pavlína Morganová

22/2017 – Výtvarné umění a film: sourozenci nebo vzdálení příbuzní? – hostující editor Tomáš Pospiszyl

21/2016 – Spekulace a umění – editoři Václav Magid a Jakub Stejskal

 

Praktické informace:

  • časopis vychází dvakrát ročně
  • redakce pravidelně vypisuje open call, příspěvky je ale možné zasílat i průběžně
  • od roku 2016 připravujeme každoročně jedno ze dvou čísel jako tematické – téma i hostující editory či editorky navrhuje a schvaluje mezinárodní redakční rada
  • redakce se schází pravidelně jednou za měsíc, zhruba jednou za rok probíhá setkání redakční rady
  • česky i anglicky jsou zveřejňovány anotace aktuálních čísel i jednotlivých textů s přibližně ročním odstupem od vydání tištěného čísla jsou texty zveřejňovány na webu formou delayed open-acces
  • ISSN: 1802-8918
  • MK ČR: E 17945
  • časopis je od roku 2023 zařazen do databáze Scopus
  • časopis je zařazen v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) a v databázi EBSCO
  • časopis vychází díky každoroční grantové podpoře MK ČR

Kontakt na redakci:

sesit.redakce@gmail.com