Pro recenzenty

Studie podléhají anonymnímu recenznímu řízení; každý text je zhodnocen dvěma příbuzně zaměřenými odborníky, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách ne/publikování nabídnutého textu. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány na VVP AVU.

Redakce žádá recenzenty příspěvků, aby při vypracovávání posudků přihlédli k následujícímu:

Odborné hledisko

Studie představuje původní vědecký příspěvek v souladu s tematickým zaměřením časopisu. Problém je jasně formulován a v kontextu příslušné odbornosti je důležitý a zajímavý. Metodologie a argumentace jsou adekvátní problému. Práce s empirickými daty je korektní.

Struktura a stylistická úroveň

Text je přehledný a logicky koherentní. Jednotlivé části textu – úvod, přehled dosavadního poznání, diskuse metody, závěr – mají odpovídající rozsah. Název, abstrakt a vlastní stať jsou v souladu. Tabulky a obrazový materiál jsou relevantní a v textu vhodně umístěny.
Text příspěvku je v souladu s pravopisnou normou a obsahuje jasná a srozumitelná vyjádření. Odborná terminologie je správně používána.

Formální náležitosti

Příspěvek dodržuje redakcí vydané pokyny pro autory rukopisů, zejména pokud jde o konzistentní používání citačního úzu časopisu. Studie obsahuje český a anglický název, odpovídající abstrakt a klíčová slova.

Vědecká etika

Nejedná se o plagiát ani o falešný příspěvek. Všechny zdroje jsou náležitě uvedeny. Příspěvek nevznáší neopodstatněně jiné etické problémy.

Recenzní posudek musí na závěr obsahovat konečné rozhodnutí ve stupnici:

  • doporučuji k publikaci bez připomínek (popř. s drobnými úpravami),
  • doporučuji k publikaci s výhradami (nedostatky vyžadují doplnění či jiné podstatnější úpravy),
  • doporučuji k publikaci po přepracování (hodnotné téma je zpracováno způsobem, který není pro otištění vhodný),
  • nedoporučuji k publikaci (uveďte zásadní důvod).

Redakce žádá recenzenty/recenzentky, aby posudky v rozsahu min. jedné normostrany vypracovali do 4 týdnů po obdržení textu. Poznámky a komentáře (anebo přímo opravy a úpravy) v textu studie nejsou žádoucí. Nemůže-li recenzující text přijmout z etických důvodů (poznal/poznala styl autora/autorky studie, jeho/její znalosti se neshodují s těmi, jež obsahuje studie, atd…), měl/a by redakci obratem uvědomit.
Spolu s posudkem sdělte prosím redakci následující údaje: jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu a číslo účtu. Poskytnutím těchto údajů recenzent/ka souhlasí, aby je vydavatel časopisu použil pro uzavření dohody o provedení práce, na jejímž základě mu/jí bude vyplacen honorář ve výši 1700 Kč (v případě vypracování posudku v českém jazyce), respektive 2000 Kč (v případě recenzování studie cizojazyčné a tedy posudku v anglickém jazyce).

Další novinky

VVP AVU 2014