České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty

Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Dagmar Svatošová

České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty

Antologie obsahuje základní programové a teoretické texty, které se týkají nejdůležitějších výtvarných proudů, tvůrčích skupin, významných výstav a dalších událostí českého umění let 1938–1989, doplněné řadou oficiálních kulturně-politických dokumentů, projevů a textů k domácím historickým událostem v období plném zásadních vývojových zlomů. Každá z pěti chronologicky sestavených kapitol je uvedena krátkým kritickým textem editorů shrnujícím dané období v historickém kontextu. Součástí antologie je výběrová chronologie kulturních, politických a uměleckých událostí let 1938–1989.

Pro přehlednost je antologie rozdělena do pěti kapitol, jejichž periodizace respektuje historické a kulturní přelomy v naší společnosti. Každá perioda je uvedena krátkým textem editorů:

První perioda „1938–1947″
zahrnuje válečné období, které je důležitým východiskem celé poválečné doby, a krátké liberální období po skončení druhé světové války (str.13–102).

Druhá perioda „1948–1956″
je ohraničeno únorovým převratem, XX. sjezdem KSSS a reorganizací SČSVU, v rámci které bylo umožněno zakládat tvůrčí skupiny (str.103–186).

Třetí perioda „1957–1963″
zahrnuje období postupného uvolňování v české politice i kultuře (str.187–244).

Čtvrtá perioda „1964–1969″
ohraničuje nedlouhé období svobodného rozvoje české kultury. Předělem je rok 1964, v němž bylo zvoleno nové vedení SČSVU a česká společnost nastoupila cestu všeobecné liberalizace (str.245–334).

Pátá perioda „1970–1989″
zahrnuje normalizační období a končí přelomovým rokem 1989 (str.335–420).

Doprovodná chronologie českého umění 1938–1989

Součástí antologie je i výběrová chronologie českého umění 1938–1989, která by čtenáři měla usnadnit orientaci v historických a kulturních událostech oficiální i tzv. neoficiální scény. Opěrnými body celé chronologie jsou nejdůležitější politicko-historické mezníky českých dějin poválečného období spolu s některými mezinárodními událostmi, které bezprostředně ovlivňovaly domácí vývoj. Vzhledem k širokému záběru chronologie bylo možné zařadit jen nejvýznamnější výstavy, především kolektivní, výjimku tvoří některé retrospektivy jednotlivců.

Kniha je užitečnou příručkou nejen pro historiky a teoretiky umění, výtvarné umělce, ale i pro ostatní zájemce o české poválečné umění. Vyšla díky podpoře grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva Kultury ČR.

Mapa / plakát – schéma uměleckých směrů české poválečné doby

K antologii byl vydán doprovodný plakát schematicky ukazující umělecké směry, které se na pozadí českého poválečného umění objevily. Schéma je postaveno na časové ose 1935–1990. Každý umělecký proud je označen barevným pásem různé šířky, podle intenzity, s jakou byl v českém umění zastoupen. Jejich uspořádání není na ploše zcela náhodné, ale snaží se poukázat na určité vztahy existující mezi jednotlivými směry.

Mapa je doplněna úplným seznamem všech v antologii publikovaných textů s barevnou ikonkou, která čtenáři přiřazuje daný text k určitému uměleckému programu a výtvarnému proudu. Některé texty stojí mimo jakékoli přesné určení, a proto u nich barevná ikonka chybí. Mají buď obecnější platnost, nebo jsou pouze kulturně či politicko-historickým dokumentem doby.

Datum vydání

2001

Vydavatel

Vědecko-výzkumné pracoviště AVU

ISBN

80-200-0930-2

Jazyk

čeština

Počet stran

520

Distributor Kosmas