O Sešitu

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné recenzované periodikum vydávané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU, které se zaměřuje na reflexi nedávného a současného vizuálního umění v širším kulturním a teoretickém kontextu.

Cílem Sešitu je podněcovat a rozvíjet domácí reflexi umění stejně jako přispívat k aktuální odborné rozpravě na mezinárodní úrovni. Jádrem této snahy je vydávání odborných studií z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí, klíčová témata však sledujeme i formou esejů, rozhovorů a knižních recenzí. V prvních ročnících přinášel Sešit řadu překladů důležitých cizojazyčných textů, jejichž znalost v české debatě absentovala. Dnes vychází v Sešitu i původní anglicky psané studie a zároveň vybíráme z každého čísla ty nejpodnětnější české nebo slovenské texty, jejichž anglické překlady pak publikujeme ve veřejně přístupné on-line verzi na našem webu.

Sešit z principu není metodologicky vymezen, je místem setkávání nejrůznějších přístupů k současné vizuální kultuře a galerijnímu umění. Rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi nedávného a současného vizuálního umění. Původní autorské studie, nabídnuté redakci k publikování, procházejí řádným recenzním řízením (double-blind peer-review) a pečlivou editací, při níž je kladen důraz na myšlenkovou zřetelnost, logickou soudržnost argumentace a náležitou práci se zdroji a poznámkovým aparátem.

Časopis vychází dvakrát ročně. Redakce pravidelně vypisuje open call, příspěvky je ale možné zasílat i průběžně. Od roku 2016 připravujeme každý rok jedno ze dvou čísel jako tematické. Téma i hostující editory či editorky navrhuje a schvaluje mezinárodní ediční rada Sešitu. Redakce se schází pravidelně jednou za měsíc, zhruba jednou za rok probíhá setkání Redakční rady

V roce 2019 jsme vydali anglické překlady nejzajímavější textů z prvních deseti ročníků Sešitu s názvem The Sešit Reader. The First Ten Years of Notebook for Art, Theory and Related Zones 2007–2017. Všechny texty jsou dostupné i online. Průběžně jsou česky i anglicky zveřejňovány anotace aktuálních čísel. Kompletní čísla jsou pak zveřejňována formou delayed open-acces (s přibližně ročním odstupem).

Zásadním krokem pro zpřístupnění obsahu časopisu mezinárodnímu publiku je – vedle původních anglicky psaných textů – překládání dvou nejzajímavějších českých nebo slovenských textů z každého čísla Sešitu a následné zveřejňování těchto překladů na webu, a to počínaje vydáním 29/2020.

 

Nyní je vyhlášen Call for papers na příspěvky do netematického čísla pro rok 2023.

Přehled tematických čísel

ISSN: 1802-8918
MK ČR E 17945

Od roku 2015 je Sešit zařazen v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Je každoročně podporován grantem MK ČR.

Kontaktujte nás

This site is registered on wpml.org as a development site.