Redakční rada a publikační zásady

Redakční rada

Sven Spieker
University of California, Santa Barbara, USA

Maja and Reuben Fowkes
University College London, Velká Británie

Milena Bartlová
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ČR

Daniel Grúň
Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, SR

Hubert Guzik
Fakulta architektury ČVUT v Praze, ČR

Edith Jeřábková
Galerie PLATO v Ostravě, ČR

Václav Magid
Akademie výtvarných umění v Praze, FaVU VUT v Brně, ČR

Mária Orišková
Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě, SR

Tomáš Pospěch
Institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita v Opavě, ČR

Tomáš Pospiszyl
Katedra teorie a dějin umění AVU v Praze a CAS FAMU v Praze, ČR

Jakub Stejskal
Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, MUNI, Brno, ČR

Jan Zálešák
Fakulta výtvarných umění, VUT v Brně, ČR

Redakce

Šéfredaktorka:
Anežka Bartlová, VVP AVU Praha, ČR

Výkonný redaktor:
Martin Škabraha, VVP AVU, Praha ČR

Redakce:
Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Dagmar Svatošová – VVP AVU, Praha, ČR

Administrativa:
Eva Ellingerová

Kontakt:
sesit.redakce@gmail.com

 

Zásady dobré publikační praxe

Zodpovědnost autora/autorky
Publikování v periodiku není zpoplatněno. Příspěvky jsou přijímány do recenzního řízení na základě dodržení těchto pravidel, na zařazení do recenzního řízení není obecný nárok.
Autoři a autorky zaslaných textů jsou povinni přistoupit na proces recenzního řízení, které probíhá formou „double blind“, kdy recenzent/ka ani autor/ka neznají navzájem svá jména a postavení. Autoři/autorky mají odpovědnost za opravu chyb a nepřesností, na něž upozorní recenzent/ka anebo editoři periodika. Stejně tak jsou zodpovědní za úplné uvedení všech zdrojů, z nichž čerpali při psaní textu či provádění výzkumu. Autoři/autorky musí prokázat v textu originální přínos danému oboru.
Autoři/autorky prohlašují, že zaslaný text nebyl publikován v jiném periodiku (v českém ani jiném jazyce).

Recenzní řízení
Všechny studie určené k publikování prochází recenzním řízením („double blind“, viz výše), výjimkou jsou recenze knih a překlady vybírané a zadávané výhradně redakcí časopisu. Ty jsou v každém čísle v menšinovém poměru vůči recenzovanému obsahu.
Recenzent/ka je vybírán a oslovován redakcí s ohledem na možné konflikty zájmů v rámci daného oboru, pracoviště a případných společných projektů s autorem/autorkou recenzované studie. Účastníci recenzního řízení zůstávají po celou dobu průběhu řízení ve vzájemné anonymitě, již zajišťuje komunikace s redakcí. Recenzní posudek má být objektivní, formulovaný jako doporučení pro zkvalitnění posuzovaného textu (viz „Pro recenzenty“).

Etické zásady publikování
Redakce má právo podniknout potřebné kroky v případě, že existuje podezření z neetického postupu v rámci prezentovaného výzkumu, podezření z plagiování či zneužití cizího výzkumu. Pokud je takové jednání zjištěno, redakce musí jednat bezprostředně a snažit se o nápravu formou stažení příspěvku z recenzního řízení či publikačního procesu, případně formou doplnění chybějících informací anebo uvedení na pravou míru – a to formou podle uvážení redakce.

Copyright
Autoři/ky mají výhradní právo na texty, které publikovali v periodiku. Grafická úprava (tištěné i online verze) je autorským dílem grafického designéra.

Další novinky

VVP AVU 2014