O Sešitu

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné recenzované periodikum vydávané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU, které se zaměřuje na reflexi nedávného a současného vizuálního umění v širším kulturním a teoretickém kontextu.

Cílem Sešitu je podněcovat a rozvíjet domácí reflexi umění stejně jako přispívat k aktuální odborné rozpravě na mezinárodní úrovni. Jádrem této snahy je vydávání odborných studií z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí, klíčová témata však sledujeme i formou esejů, rozhovorů a knižních recenzí. V prvních ročnících přinášel Sešit řadu překladů důležitých cizojazyčných textů, jejichž znalost v české debatě absentovala. Dnes vychází v Sešitu i původní anglicky psané studie a zároveň vybíráme z každého čísla ty nejpodnětnější české nebo slovenské texty, jejichž anglické překlady pak publikujeme ve veřejně přístupné on-line verzi na našem webu.

Sešit z principu není metodologicky vymezen, je místem setkávání nejrůznějších přístupů k současné vizuální kultuře a galerijnímu umění. Rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi nedávného a současného vizuálního umění. Původní autorské studie, nabídnuté redakci k publikování, procházejí řádným recenzním řízením (double-blind peer-review) a pečlivou editací, při níž je kladen důraz na myšlenkovou zřetelnost, logickou soudržnost argumentace a náležitou práci se zdroji a poznámkovým aparátem.

Časopis vychází dvakrát ročně. Redakce pravidelně vypisuje open cally, příspěvky je ale možné zasílat i průběžně. Od roku 2016 připravujeme každý rok jedno ze dvou čísel jako tematické. Téma i hostující editory či editorky navrhuje a schvaluje mezinárodní ediční rada Sešitu.

Čtenářům a čtenářkám je každé číslo časopisu předkládáno ve formě přívětivé a současně kreativní grafické úpravě, následně jsou všechny texty publikovány též on-line (s cca ročním zpožděním oproti tištěné verzi).

Od roku 2015 je Sešit zařazen v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Je každoročně podporován grantem MK ČR.