Pro recenzentstvo

Studie podléhají anonymnímu recenznímu řízení; každý text je zhodnocen dvěma příbuzně zaměřenými odborníky či odbornicemi, na základě jejich posudků rozhoduje redakční rada časopisu o podmínkách ne/publikování nabídnutého textu. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány na VVP AVU.

Redakce Sešitu neurčuje přesné znění recenzního posudku, očekává se min 1 normostrana hodnocení, které se soustředí zejména na následující body:

Odborné hledisko

 • Představuje studie původní vědecký příspěvek v souladu s tematickým zaměřením časopisu?
 • Je problém formulován jasně a v kontextu příslušné odbornosti je důležitý a zajímavý?
 • Jsou metodologie a argumentace adekvátní řešenému problému?
 • Zhodnocení práce s empirickými daty.

Struktura a stylistická úroveň

 • Je text přehledný a logicky koherentní a mají jednotlivé části textu – úvod, přehled dosavadního poznání, diskuse metody, závěr – odpovídající rozsah?
 • Název, abstrakt a vlastní stať jsou v souladu?
 • Jsou tabulky a obrazový materiál relevantní a v textu vhodně umístěny?
 • Zhodnocení textu příspěvku v kontextu pravopisné normy daného jazyka a vyjádření, zda text obsahuje jasná a srozumitelná vyjádření. Je odborná terminologie správně používána?

Formální náležitosti

 • Dodržuje příspěvek redakcí vydané pokyny pro autory rukopisů, zejména pokud jde o konzistentní používání citačního úzu časopisu?

Vědecká etika

 • Nejedná se o plagiát ani o falešný příspěvek.
 • Všechny zdroje jsou náležitě uvedeny.
 • Příspěvek nevznáší neopodstatněně jiné etické problémy.

 

Recenzní posudek musí na závěr obsahovat konečné rozhodnutí ve stupnici:
 • doporučuji k publikaci bez připomínek (popř. s drobnými úpravami),
 • doporučuji k publikaci s výhradami (nedostatky vyžadují doplnění či jiné podstatnější úpravy),
 • doporučuji k publikaci po přepracování (hodnotné téma je zpracováno způsobem, který není pro otištění vhodný),
 • nedoporučuji k publikaci (uveďte zásadní důvod).

Redakce žádá recenzenty a recenzentky, aby posudky v rozsahu min. jedné normostrany vypracovali do měsíce po obdržení textu, pokud není domluveno jinak. Poznámky a komentáře (anebo přímo opravy a úpravy) v textu studie nejsou žádoucí. Nemůže-li recenzující text přijmout z etických důvodů (poznal*a styl autora či autorky studie, jeho/její znalosti se neshodují s těmi, jež obsahuje studie, atd…), měl*a by redakci obratem uvědomit.

Honorář

Spolu s posudkem sdělte prosím redakci následující údaje: jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu a číslo účtu. Poskytnutím těchto údajů recenzent*ka souhlasí, aby je vydavatel časopisu použil pro uzavření dohody o provedení práce, na jejímž základě mu/jí bude vyplacen honorář ve výši 1700 Kč (v případě vypracování posudku v českém jazyce), respektive 2000 Kč (v případě recenzování studie cizojazyčné, a tedy posudku v anglickém jazyce). Údaje nebudou zveřejněny, stejně jako identita recenzenta*ky.