Projekty

VVP AVU se zaměřuje na základní i aplikovaný vědecký výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretaci českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, bylo dosud řešitelem několika výzkumných projektů.

Aktuálně řešené projekty

Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s / Rezonance: Regionální a nadregionální kulturní transfer v umění 70. let 20. století

Projekt řešený v letech 2021–2023 zkoumá kulturní transfery mezi umělci, uměleckými profesionály a intelektuály regionu v 70. letech 20. století, aby vytvořil nové, nadnárodní a dialogické dějiny neoavantgardního umění východní a střední Evropy. Jedná se o společný výzkumný projekt probíhající v letech 2021-2024, který bude nejprve prezentován formou putovní konference ve čtyřech kapitolách v Bratislavě, Budapešti, Praze a Poznani, aby byl v letech 2024-2026 doplněn výhledovou putovní výstavou a katalogem.

Více informací o projektu: https://resonances.artpool.hu/

Archiv projektů

Médium výstavy v českém umění 1957–1997

Standardní projekt GAČR, číslo projektu 16-15446S

Předmětem tříletého projektu (2016–2018) byl základní výzkum historie výstav českého umění v letech 1957–1999 z hlediska proměny média výstavy a proměňující se role kurátora. Klíčové otázky teoretického a metodologického rámce současných rekonstrukčních výstavních pokusů, historizace českého umění na pozadí přelomových výstav, vývoje instalačních konvencí a proměny statusu kurátorství se staly prioritními tématy úvodních studií odborné publikace.

Hlavním výstupem projektu bylo vydání publikace Výstava jako médium. České umění 1957–1999.

České umění v období post-socialistické transformace (1980–2005)

Výzkumný záměr MŠMT, číslo projektu MSM6046144601

Předmětem pětiletého výzkumného záměru (2007–2011) byl základní výzkum a interpretace klíčových momentů českého umění v transformačním období od osmdesátých let 20. století do současnosti s důrazem na mimoestetické a intermediální přesahy.

Hlavními výstupy projektu bylo vydání antologie Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty a antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, a dále uspořádání výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012 a katalogu výstavy Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

České umění 80.-90. let – reflexe a dokumentace

Výzkumný projekt MK ČR, číslo projektu DD07P03OUK001

Předmětem pětiletého výzkumného projektu bylo shromažďování textové a obrazové dokumentace k českému umění osmdesátých a devadesátých let 20. století a jejich následné kritické zpracovávání. V rámci projektu vycházelo odborné periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, od roku 2009 recenzované.

Hlavními výstupy projektu bylo vydání antologie České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, a dále vydání katalogu výstavy Mezi první a druhou moderností 1985–2012.

Moderní a postmoderní umění po roce 1945

Výzkumný záměr MŠMT, číslo projektu MSM520000002

Předmětem šestiletého grantu byl základní výzkum, zpracování pramenné dokumentace, kritické zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po druhé světové válce, s důrazem na reflexi dobového politicko-historického kontextu a se zřetelem k paralelnímu diskurzu světového umění.

Hlavními výstupy bylo vydání antologie České umění 1938–1989. Programy, kritické texty, dokumenty a antologie Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur Tschechischen Kunst 1938–1989.

Veškeré další aktivity pracoviště najdete na stránce Historie.