Publikační zásady

Redakce

Do recenzního řízení přijímá časopis odevzdané rukopisy, na jejichž výběru se shodne redakce. Posuzování probíhá na základě zaměření časopisu, vědeckých standardů a intelektuálního obsahu rukopisů nehledě na etnicitu, občanství, věk, gender, sexuální identitu, či náboženské vyznání autora či autorky.

Všechny odborné studie určené k publikování prochází recenzním řízením („double blind“), výjimkou jsou recenze knih, příspěvky diskusního charakteru, rozhovory a překlady, vybírané a zadávané výhradně redakcí časopisu. Recenzenti či recenzentky jsou pečlivě vybíráni redakcí s ohledem na maximální zachování anonymity a možné konflikty zájmů v rámci daného oboru, pracoviště a případných společných projektů s autorem či autorkou recenzované studie.

Ti, kdo se účastní recenzního řízení, zůstávají ve vzájemné anonymitě, kterou zajišťuje komunikace s redakcí. Povinností redakce je dbát na to, aby informace o odevzdaných rukopisech poskytovala pouze autorům/autorkám, recenzentům/recenzentkám a členům/členkám redakční rady.

Na zařazení odevzdaných rukopisů do recenzního řízení není obecný nárok. Redakce může odmítnout postoupení textu do recenzního řízení, jestliže jej shledá nevhodným vzhledem k tematickému zaměření periodika či z jiných důvodů. Publikování odborných studií v periodiku není honorováno. Za předložení a/nebo zpracování rukopisů se nevyžadují žádné poplatky; za zveřejnění materiálů se nevyžadují žádné poplatky.

Recenzenti a recenzentky

Recenzní posudky se podílí na hodnocení odevzdaných rukopisů v recenzním řízení a pomáhají redakci při rozhodovacím procesu. Posudky mají být vypracovány maximálně objektivně a formulovány vstřícně vůči autorovi či autorce bez použití osobní kritiky. Jejich cílem má být produktivní zpětná vazba za účelem zkvalitnění posuzovaného textu z hlediska jeho konzistence, čitelnosti, argumentace (viz „Pro recenzenty a recenzentky“). Obsah posudků má být rovněž podpořen odpovídající argumentací.

Recenzenti a recenzentky by měli v posudcích zdůrazňovat relevantní publikované i nepublikované práce, které nejsou v posuzovaných rukopisech citovány. Závěry a argumenty, které byly použity již dříve jinými autory a autorkami, by měly být vždy podpořeny relevantní citací.

Povinností recenzentů a recenzentek je zacházet s posuzovanými rukopisy přísně důvěrně. Obsah rukopisů i jakékoli informace získané během recenzního řízení nesmějí být použity bez výslovného souhlasu autora či autorky. Pokud ze strany recenzenta či recenzentky hrozí střet zájmů, pramenící ze vztahu k někomu z autorů či autorek, je povinností se vypracování recenzního posudku vzdát.

Autoři a autorky

Autoři a autorky ručí za originalitu svých textů. Jsou zodpovědní za úplné uvedení všech zdrojů, z nichž čerpali při psaní textu a provádění výzkumu, a to i v případě nerencenzovaných textů (diskusních příspěvků, rozhovorů, esejů či recenzí). Jejich povinností je citovat i publikace, jejichž obsah se nepřímo promítl do jejich studie (např. v otázce metodologie či struktury textu). Dále jsou zodpovědní za řešení reprodukčních práv doprovodných ilustrací (po konzultaci s redakcí je možná případná finanční spoluúčast časopisu).

Autoři a autorky zaslaných odborných studií jsou povinni přistoupit na proces recenzního řízení a přepracovat své texty na základě odborných recenzních posudků. Zasláním studie redakci souhlasí s publikováním a prohlašují, že zaslaný text nebyl dosud publikován v jiném periodiku (v českém ani jiném jazyce), a ani ho nepostoupí jinému časopisu v době, kdy je v recenzním řízení v časopise Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny.

Redakce má právo podniknout potřebné kroky v případě, že existuje podezření z neetického postupu v rámci prezentovaného výzkumu, podezření z plagiování či zneužití cizího výzkumu. Pokud je takové jednání zjištěno, redakce musí jednat bezprostředně a snažit se o nápravu formou stažení příspěvku z recenzního řízení či publikačního procesu, případně formou doplnění chybějících informací anebo uvedení na pravou míru – a to formou podle uvážení redakce.

Copyright

Autoři a autorky mají výhradní právo na texty, které publikovali v periodiku. Grafická úprava (tištěné i online verze) je autorským dílem grafického designéra.

Vydavatel má právo publikovat redigovaný text v tištěném periodiku i na svém webu (https://vvp.avu.cz/) v souladu s vlastnickými právy definovanými Autorským a Obchodním zákonem ČR.