Sešit

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné periodikum vydávané Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU, zaměřuje se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných studií z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vychází dvakrát ročně (v červnu a prosinci) a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Od 3. 6. 2015 je zařazen v seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS). Původní autorské články nabídnuté redakci k publikování procházejí od roku 2009 řádným recenzním řízením. Je každoročně podporován grantem MK ČR.

ISSN: 1802-8918
MK ČR E 17945

Aktuální číslo: 2021 / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 31

 

Další novinky

VVP AVU 2014