Sešit 12 2012

Dvanácté číslo Sešitu obsahuje čtyři texty, z nichž se každý vztahuje k jiné oblasti vizuální kultury. Studie teoretičky architektury Martiny Sedlákové „Mezi abstraktním a konkrétním. Tadao Andó a jeho pojetí architektonického prostoru“ zkoumá Andóovy tematizace vztahu „abstraktního“ a „konkrétního“, dialektiku prázdnoty a plnosti či jeho jedinečnou kulturní polohu na průsečíku vlivů japonské tradiční a západní moderní architektury. Nina Vrbanová ve svém článku „Verejné súkromie ako model neokonceptuálného umenia“ na tématu „veřejného soukromí“ ilustruje svou tezi, že charakteristickým znakem neokonceptualismu je determinace volby výrazových prostředků obsahem, a že se tudíž nejedná o styl, ale o strategii. Text Karla Císaře „Dějiny současného umění v zúženém poli“ je kritickým komentářem domácí teoretické reflexe postmoderny ve vizuálním umění, vyprovokovaným antologií České umění 1980-2010. Konečně Jeff Wall ve své rozsáhlé eseji „‚Známky lhostejnosti‘. Aspekty fotografie (jako) konceptuálního umění“ poukazuje na historické paradoxy hledání uměleckého statusu fotografie.

Obsah

Martina Sedláková

Mezi abstraktním a konkrétním. Andóovo pojetí architektonického prostoru

Tento článek se zabývá pojetím architektonického prostoru japonského architekta Tadao Ando. Andovo dílo zaujímá v architektuře posledních desetiletí specifické místo. Jeho formální slovník je hluboce zakořeněn v modernismu a zároveň poskytuje kritický přístup k modernistickému vzorci myšlení a především k jeho „vedlejšímu produktu homogenizovaného prostoru“. Počínaje tématem „zdi“ a pokračujíc „přírodními prvky“, z nichž prvním je světlo, Ando dospívá k problému architektonického prostoru. Vrací se k tématu zdi jako hlavního architektonického prvku, který vymezuje architektonický prostor, ale zdůrazňuje přítomnost prostoru uvnitř zdí. Vymezení architektonického prostoru se projevuje použitím čistých geometrických forem a zvláštním způsobem se zaměřuje na „materialitu“. Jeho oscilace mezi „abstraktním“ („architektonický důvod“ – geometrie) a „reálným“ („reprezentace“ – tělesnost, přírodní prvky, lidé a místa, geografické a kulturní souvislosti) poukazuje na jádro jeho koncepce. Andův přístup k architektuře je jakýmsi dialogem mezi Východem a Západem, mezi tradiční místní kulturou a moderní architektonickou kulturou. Jeho raná koncepce představuje výzvu pro současnou architekturu díky jeho radikálním postojům i podnětným teoretickým pohledům na prostor (obrácený pohled ovlivněný západní architekturou), přičemž navazuje na prostorovou tradici japonské kultury, která od počátku ovlivňovala nové pojetí prostoru v západní moderní architektuře. Andovo pojetí prostoru, jak se objevuje v jeho spisech, by mohlo být oprávněně chápáno v obecnější rovině jako příspěvek k ontologii prostoru v architektuře.

prostor, architektura, zeď, světlo

Nina Vrbanová

Verejné súkromie ako model neokonceptuálneho umenia

Tento esej pojednává o neokonceptuálním umění jako o specifické strategii v rámci výtvarného umění, která přesahuje rámec jeho obvyklého chápání jako jasně vymezeného formálního stylu. Esej nastiňuje nové možnosti jeho interpretace tímto způsobem a zároveň zohledňuje vzájemnou podmíněnost vizuálních a ideových východisek tohoto segmentu současného umění. Popisuje, jak ideje, které za ním stojí, určují jeho formu, osvobozují ho od stylistických a mediálních omezení a činí ho závislým na použitých strategiích. Nekonceptuální umění se stává otevřenou platformou, která čerpá z rezervoáru možných vizuálních forem nabízených v dnešním světě. Esej srovnává radikální (dematerializovaný) konceptualismus 60. let 20. století se současnou neokonceptuální vlnou, která vykazuje omezený návrat k tradičnímu (modernistickému) chápání uměleckých forem, přičemž zůstává věrná zásadním postulátům původního konceptualistického hnutí. Druhá část zkoumá neokonceptuální umělecké strategie na příkladu paradoxního pojetí veřejného soukromí, které je identifikováno jako jedna z dominantních ideových linií neokonceptualismu na Slovensku od poloviny 90. let. V závěru autor konstatuje, že analýza neokonceptuálního umění, jak ji dnes praktikují historici umění, by nebyla úplná bez zohlednění hybridnosti témat a idejí. Tím by se metodologický diskurz neokonceptualismu na Slovensku podstatně zvrátil.

současná estetika, vizuální umění, neokonceptualismus, veřejné soukromí

Karel Císař

Dějiny současného umění v zúženém poli

Tento článek, původně přednesený na sympoziu „Tvorba dějin současného umění“ pořádaném Vědecko-výzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze, se zabývá tím, co se ukazuje jako symptomatické opomenutí ve sborníku České umění 1980-2010 (Praha: VVP AVU, 2011) – totiž nezohledněním „Sochařství v rozšířeném poli“ Rosalindy Kraussové. Toto mlčení není náhodné; Kraussové dílu nebyla v českém prostředí dříve věnována téměř žádná pozornost a jeho vliv se stal v české kunsthistorické literatuře hmatatelným teprve nedávno. Byl to právě Krauss, kdo od knihy Originalita avantgardy a jiné modernistické mýty (1986) vykládal postmodernu nikoli jako „rozloučení s modernismem“, ale jako perspektivu, která umožňuje hledat podmínky pro témata, jako je kopie a reprodukce, reprodukovatelnost znaku a textová produkce v moderně. Příznačné je nejen to, že toto opomenutí prozrazuje skryté předpoklady editorů a jejich představy o vztahu moderny a postmoderny, ale také, a to je vlastně důležitější, že je známkou hlubší regrese české teorie, která proměňuje svou neschopnost zabývat se relevantními zahraničními prameny ve ctnost, jež vede buď k produktivnímu nepochopení uměleckých manifestů, nebo, což je ještě horší, ke kvaziteoretickému objevování již objeveného.

Rosalind Kraus, postmoderna, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, modernismus, dějiny umění, české umění

Jeff Wall

„Známky lhostejnosti“. Aspekty fotografie (jako) konceptuální umění

Jedná se o český překlad eseje kanadského fotografa a teoretika umění Jeffa Walla z roku 1995. V tomto eseji Wall zkoumá historické paradoxy snahy o poskytnutí fotografii status umění. Podle Walla si fotografie nakonec zajistila status umění nikoli napodobováním postupů malířství ve své piktorialistické fázi, ani zkoumáním specifik vidění fotoaparátem v období avantgardy, ale přivlastněním strategií neuměleckého fotožurnalismu a amatérského fotografování v americké konceptuální umělecké praxi 60. a 70. let.

konceptuální umění, fotografie, dějiny fotografie, fotokonceptualismus
Jazyk

čeština, slovenština

Počet stran

100

ISSN

1802-8918