Sešit 6–7 2009

Dvojčíslo 6-7 Sešitu je věnováno estetice a jejímu komplikovanému vztahu k současnému vizuálnímu umění a kultuře obecně. Estetika se hlásí k přesvědčení, že existuje specifický modus vztahu člověka ke světu, který umělecké techniky mají za cíl prostředkovat. S tímto vztahem se tradičně spojují výrazy jako bezzájmovost, krása, účelnost bez účelu, estetická zkušenost, estetický soud. Za posledních padesát let byly tyto termíny na poli teorie umění vystavěny těžké kritice. Dějiny západního umění, jak se zdálo, usvědčovaly estetickou teorii ze zastaralosti. Na teorii umění, která se chtěla oprostit od estetiky ale čekala nevyhnutelná volba: buď obhájit existenci svého předmětu v radikálně nových termínech, nebo rezignovat na to, že je jejím předmětem něco specifického, co vyžaduje vlastní kategorii. Obě možnosti skýtaly jisté přísliby, ale i nástrahy. Velmi neuspokojivé se například ukázaly pokusy dát nové odpovědi na to, co je to umění. A právě čím dál zjevnější omezení takových odpovědí vedla některé k potřebě vrátit se zpět a promyslet znovu konfiguraci moderního umění a estetický obor rozpravy, ve kterém byla tato konfigurace formulována. Intelektuální rámec modernistické umělecké praxe tvoří právě moderní estetika. Chceme-li tedy pochopit, co to je být moderní v umění a zda je to dobře, nebo špatně, musíme vzít v potaz slovník, který se formoval při promýšlení problémů, které se nám dnes mohou zdát mimo obzor relevance. To je alespoň přesvědčení sdílené většinou autorů zastoupených v tomto Sešitu.

Obsah

Ondřej Dadejík

Estetický problém současného umění

Těžištěm článku je úvaha o dvou způsobech uvažování o současném umění. První rovinou je spor o estetickou povahu umění, který se týká především přechodu od tradičních uměleckých forem k uměleckým směrům posledního půlstoletí souhrnně označovaným jako neoavantgarda. Druhá související rovina zahrnuje hledání možných odpovědí na otázku vztahu mezi (uměleckou) teorií a (uměleckou) praxí. Jádrem textu je pokus o zdrženlivou obhajobu estetické povahy umění, ať už klasického, avantgardního nebo neoavantgardního. Z nastolené teze jsou odvozeny (1) jednotlivé argumenty pro neredukovatelnost teorie (umění) na (uměleckou) praxi a naopak a (2) jedna z možných odpovědí na otázku, co je vlastně v neoavantgardě nového.

Thierry de Duve

Kantova „svobodná hra“ ve světle minimálního umění

Thierry de Duve se zabývá estetikou díla Roberta Morrise z konce 60. let. Ukazuje tak, že antiestetické umění zůstává součástí modernistického estetického diskurzu. On vrací ke Kantovu popisu estetické zkušenosti v Kritice soudnosti a aplikuje jej na minimalistické a konceptuální umění. Zejména de Duve empiricky dokládá, že Morrisovo dílo ilustruje, jak kantovská „volná hra“ zůstává relevantní pro umění dosud charakterizované jako antiformalistické a antiestetické.

Diarmuid Costello

Kant podle Greenberga, aneb osud estetiky v současné teorii umění

Diarmuid Costello tvrdí, že estetika se v postmoderním umění dostala na okraj zájmu především díky dominanci uměleckého kritika a teoretika Clementa Greenberga. Costello se zabývá tím, jak Greenbergovo spojování specifičnosti média s estetickou kvalitou a jeho zakotvení v omezeném výkladu Kanta příliš determinovalo pozdější pojetí estetiky v uměleckém světě. Costello zkoumá historické podmínky tohoto odmítnutí a navrhuje, jak by bylo možné využít Kantovu teorii umění k obnovení estetiky pro současnou diskusi.

Jakub Stejskal

Estetika jako živá disciplína. Rozhovor s Jasonem Gaigerem

Tento rozhovor doplňuje esej Jasona Gaigera „Site Specific Art and Aesthetic Autonomy“. V rozhovoru Gaiger představuje svůj pohled na vztah mezi filozofií, dějinami umění a teorií umění, na význam estetiky pro interpretaci současného umění. Gaiger také osvětluje klíčovou strategii a konceptuální rámec, který si zvolil pro napsání své studie.

Jason Gaiger

Demontáž rámce: místně specifické umění a estetická autonomie

Tento článek zkoumá předpoklady, na nichž je založen jeden z konstitutivních prvků moderního pojetí umění: idea estetické autonomie. Gaiger tvrdí, že orientaci nedávné umělecké praxe na to, co se začalo označovat jako „site-specificity“, je nejlépe chápat jako postupné vzdávání se principu estetické autonomie. Tuto pozici rozvíjí na základě podrobné analýzy díla Miwona Kwona. Článek je koncipován jako případová studie, která zkoumá problematický vztah mezi historickým a filozofickým zkoumáním.

Jakub Stejskal

Rancière a estetika

Text je kritickým úvodem do estetických úvah francouzského filozofa Jacquese Rancièra. Tento žák Louise Althussera od 90. let 20. století systematicky publikuje práce o umění a estetice, které odrážejí jeho dřívější studium dějin francouzského dělnického hnutí. Jeho pokus o zamyšlení nad emancipací mimo standardní logiku emancipujícího, který poskytuje rovnost emancipovaným, což je názor, který již obsahuje porušení rovnosti, ho přivedl ke studiu zrodu moderního estetického diskurzu o umění. Podle Rancièrova názoru se estetický režim umění liší od ostatních tím, že ruší jakoukoli hierarchickou diferenciaci rolí a funkcí v uměleckém díle. Svým pojetím estetického režimu umění Rancière vymezuje hranici mezi modernistickou a postmodernistickou interpretací současného umění. Nicméně jeho rozšíření estetiky do oblasti politiky je kontroverzní a má své kořeny v určitém napětí v Rancièrově metodologii.

Jacques Rancière

Emancipovaný divák

Kniha Ignorant Schoolmaster je zamyšlením nad výstřední teorií a podivným osudem Josepha Jacotota, francouzského profesora, který na počátku 19. století zneklidnil akademický svět tvrzením, že nevědomý člověk může učit jiného nevědomého člověka to, co sám neví, hlásal rovnost inteligencí a vyzýval k intelektuální emancipaci v rozporu s přijatou moudrostí o výuce nižších tříd.

Václav Hájek

Osud opravdového kritika. Masová média, populární kultura a válka kritiky

Institut kritiky je poměrně mladý – objevuje se až v evropském osvícenství a v období romantismu. V tomto období se kritici zasloužili o zavedení nové estetické termíny a argumenty do praxe. Spolu s dalšími institucemi (galeriemi, muzei, kulturními časopisy, uměleckými školami atd.) se pokoušeli v novém společenském klimatu etablovat a zajistit umělecký provoz, jehož postavení a role se výrazně posunuly v souvislosti s politickými a společenskými změnami. Objevila se argumentace pojmy jako vkus, kýč, krása a nádhera, autonomie a genialita. Otevřel se volný trh s uměním a s ním spojené přednosti a nedostatky. Kritický diskurz si postupně osvojila i sféra populární tvorby, kde začalo hrát roli hodnocení a činnost „estetického soudu“. Prizmatem těchto pojmů začaly být nahlíženy nové technické obrazy, masová zábava, komerční reprezentace atd. Umění se tak zároveň otevírá i uzavírá široké veřejnosti. Určitá terminologie se stala veřejným majetkem, byla zjednodušena a přenesena do sféry běžné komunikace. Rychlá hodnocení „instantních kritiků“ dnes plní stránky filmových a televizních časopisů; uplatňují se i v oblasti politiky, sportu, životního stylu, módy a jinde. Budeme hledat kořeny této recenzní mánie v původním kritickém diskurzu a ptát se, zda tento sklon k řazení, posuzování a známkování nebyl připraven již předem (tato tradice samozřejmě sahá hlouběji – k paragánům, uměleckým soutěžím apod.)

Václav Magid

Směrem k ideální prezentaci v galerijním prostoru. Rozhovor s Jiřím Skálou

Na základě Skálovy vlastní práce rozhovor přehodnocuje aspekty konceptualismu, jako je odmítnutí artefaktu, jeho nahrazení dokumentací a výlučné postavení textu. Důraz je kladen na specifickou povahu galerijního prostoru a na neodmyslitelnou tělesnost děl, která jsou v něm vystavena.

Václav Magid

Nemám jasné představy, a proto jsem umělcem. Rozhovor se Zbyňkem Baladránem

Rozhovor se pokouší vystihnout umělcovu pozici na pomezí umění a teorie. Rozhovor vychází z Baladránova dvojího původu, a to jak z dějin umění, tak z uměleckého vzdělání. Porovnává se zde teoretický a umělecký diskurz, uvažuje se o možnostech práce na pomezí uměleckých a vědeckých disciplín a formulují se rozdíly mezi metodologiemi těchto oborů.

Václav Magid

Mám radost dostat se k porozumění. Rozhovor s Jánem Mančuškou

Umělcův vztah k teorii je posuzován z různých hledisek. Pozornost je věnována problémům současné umělecké kritiky a fungování institucionálního systému umění.

Jazyk

čeština

Počet stran

175

ISSN

1802-8918

Distributor Kosmas